Regulamin konkursu
„Najciekawszy deser lub przekąska z wykorzystaniem jabłek”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie z siedzibą w Warce (05-660), ul. Niemojewska 19 zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288819, NIP 7971966795, REGON 141144920, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na FB „Jabłka Grójeckie” https://www.facebook.com/jablka.grojeckie/?epa=SEARCH_BOX w dniach
  11-02-2021 – 14-02-2021 do godz. 23:59.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Portal Facebook.
 • 2 Zasady udziału w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału najbliżsi członkowie rodziny Organizatora ani Fundatora, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki:

– wykonać zadanie konkursowe, tj.

– zaprezentować w formie zdjęcia i przepisu „Najciekawszy deser lub przekąska z wykorzystaniem jabłek”

– przesłać swoją propozycję „Najciekawszy deser lub przekąska z wykorzystaniem jabłek” w formie zdjęcia i przepisu w wiadomości na profil fb (https://www.facebook.com/jablka.grojeckie/?epa=SEARCH_BOX)

 • 3. Przebieg Konkursu
 1. Konkurs trwa w dniach 11-02-2021 – 14-02-2021. Zadanie konkursowe (Przesłanie zdjęcia i przepisu) zostanie ocenione przez komisję konkursową (zwaną dalej: Komisją), która oceni zadanie pod kątem pomysłowości, oryginalności, kreatywności, zgodności z tematyką.
 2. 5 Uczestników Konkursu, którzy – w ocenie Komisji – przesłali najbardziej oryginalny przepis / potrawę z wykorzystaniem jabłek, otrzymają owocowy zestawy jabłkowy. W skład zestawu wchodzi:

– Jabłka Grójeckie – 1 karton / waga ok 7 kg

– sok naturalny, tłoczony z Jabłek Grójeckich – 1 opak. o poj. 3L.

Ufundowane przez Stowarzyszenie Sady Grójeckie. Nagrody, będzie można odebrać osobiście z siedzibie Organizatora (05-660 Warka, ul. Niemojewska 19) lub zostaną wysłane kurierem pod wskazany adres w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 1. Prace konkursowe (zdjęcia i przepisy potraw z wykorzystaniem jabłek) zostaną wskazane na profilu Stowarzyszenia Sady Grójeckie.
 2. Zwycięzcy zobligowani są do poinformowania Organizatora o preferowanej formie odbioru nagrody (osobiście lub przesyłką kurierską) w wiadomości prywatnej na FB w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Nagrody – z uwagi na ich wartość – nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych – zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528 z późn. zmianami).
 4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 5. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 5 najlepszych prac konkursowych. Uczestnicy – autorzy prac, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.
 6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość autorów, oryginalność deserów oraz adekwatność prac do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 • 4. Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
 2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, powiadomienia o przyznaniu Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Podanie danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru Nagrody w Konkursie.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu, tj. Stowarzyszenie Sady Grójeckie z siedzibą w Warce (05-660), ul. Niemojewska 19.
 5. Dane osobowe danej osoby w zakresie opisanym w ust. 2 powyżej przetwarzane będą przez Administratora do czasu upływu terminu do zgłoszenia reklamacji stosownie do § 5 poniżej. Dane osobowe Laureatów przetwarzane będą przez Administratora przez okres 5 lat od dnia wydania Nagród.
 6. Administrator informuje, że zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie, pisemnie na adres: Stowarzyszenie Sady Grójeckie, ul. Niemojewska 19, 05-660 Warka lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl
 7. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do cofnięcia zgody jak wyżej w ust. 7 powyżej oraz prawo do:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • przenoszenia danych.
 1. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), należy nawiązać kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.
 • 5. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora pisemnie na jego adres korespondencyjny (05-660 Warka, ul, Niemojewska 19), za pośrednictwem e-maila na adres stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Facebook: https://www.facebook.com/jablka.grojeckie/?epa=SEARCH_BOX
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem środków porozumiewania się, których użył do jej zgłoszenia.
 • 6. Prawa autorskie. Wizerunek
 1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
  (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu;
  (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;
  (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi na zadanie na profilu Facebook: https://www.facebook.com/jablka.grojeckie/?epa=SEARCH_BOX,

Na stronie www.jablkagrojeckie.pl , na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na polu eksploatacji: (i) zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, oraz (ii) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień Konkursu