Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Integracja i koordynacja działań marketingowych producentów owoców z regionu grójeckiego oraz innych podmiotów związanych z branżą sadowniczą, w szczególności dążenie do zarejestrowania jabłek z regionu grójeckiego jako produktu regionalnego w systemie Chronione Oznaczenie Geograficzne (PGI).
 • Organizowanie i wspieranie działań promocyjnych na rzecz owoców z regionu grójeckiego oraz samego regionu grójeckiego.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie marketingu, zarządzania i systemów jakości poprzez prowadzenie szkoleń i seminariów dla Członków oraz innych zainteresowanych osób.
 • Opracowanie nowych oraz udoskonalanie istniejących branżowych systemów komunikacji w celu zapewnienia szybkiego obiegu informacji wśród członków stowarzyszenia oraz osób związanych ze stowarzyszeniem.
 • Propagowanie wysokich standardów produkcji i dystrybucji owoców w regionie.
 • Stwarzanie możliwości członkom Stowarzyszenia do spotkań, współpracy, wymiany informacji i współdziałania w prowadzonej działalności oraz podnoszenia jakości oferowanych produktów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Opracowywanie, wdrażanie i kontrolę realizacji strategii marketingowych wśród poszczególnych członków stowarzyszenia.
 • Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów.
 • Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji owoców z regionu grójeckiego oraz promocji samego regionu i jego tożsamości kulturowej.
 • Organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
  • opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
  • tworzenie stron internetowych,
  • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 • Opracowywanie i wdrażanie wysokich standardów produkcji i dystrybucji owoców wśród producentów, grup producenckich oraz organizacji handlowych w celu zapewnienia najlepszej jakości oferowanych produktów oraz usług.
 • Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Opracowanie, wdrożenie i kontrola przestrzegania zasad korzystania ze wspólnej marki (Regulamin Znaku).
 • Reprezentowanie interesów swoich członków w instytucjach publicznych, instytucjach użyteczności publicznej, organach władzy, oraz wszędzie tam, gdzie okaże się to konieczne.
 • Inicjacja, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych o charakterze społecznym.
 • Współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.